zandleven engineering

Zandleven Engineering
+31 (0)58 - 212 95 45
info@zandleven.com

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Zandleven Engineering B.V. (KvK nr. 055335012, Leeuwarden) - NL
 
 Art. 1 Algemeen
Alle opdrachten en overeenkomsten worden, met terzijdestelling van art. 7:404, 407 lid 2 en 409 Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door
Zandleven Engineering B.V.(hierna: ‘opdrachtnemer’), doch alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede geschreven ten behoeve van alle betrokkenen
bij de uitvoering van een opdracht en/of op wie in verband daarmee aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

Art. 2 Toepasselijkheid
2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en diens wederpartij (hierna: ‘opdrachtgever’).
       Afwijkende bedingen zijn slechts van kracht  als opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.2  Indien enig beding hiervan nietig is of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige voor zoveel mogelijk in stand.
 
Art. 3 Uitvoering van de opdracht
3.1 Opdrachtgever is gehouden al hetgeen opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van werkzaamheden, tijdig, in de gewenste vorm en wijze ter
      beschikking van opdrachtnemer te stellen. 
3.2 Opdrachtnemer bepaalt hoe en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.    
3.3 De opdracht zal door een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd, doch opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van enig resultaat.
 
Art. 4 Honorarium en betaling
4.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zullen alle werkzaamheden door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden berekend op basis van bestede tijd
      tegen de door opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven, waarbij opdrachtnemer het recht heeft om voorschotten in rekening te brengen en externe kosten als
      verschotten.
4.2 Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden op het daarop vermelde rekeningnummer zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke
      waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
 
Art. 5 Reclames
5.1 Reclames ten aanzien van verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na verzending van de stukken of informatie
      waarover opdrachtgever reclameert dan wel na ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken,
      schriftelijk te worden kenbaar gemaakt.
5.2 Bij een terechte reclame - zulks ter beoordeling van opdrachtnemer - heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het gefactureerde honorarium, het
      kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie
      naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
5.3 Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 
Art. 6 Aansprakelijkheid
6.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten doordat opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt aan
      opdrachtnemer.
6.2 Indien opdrachtgever aantoont schade te hebben door een fout van opdrachtnemer die een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot niet zou hebben
      gemaakt, dan wel het gevolg is van onrechtmatige daad van opdrachtnemer, is opdrachtnemer voor de schade als gevolg daarvan slechts aansprakelijk tot een
      maximum van tweemaal het honorarium van opdrachtnemer uit hoofde van de verrichte werkzaamheden met een maximum van € 25.000,--, ongeacht de
      daadwerkelijke omvang van de schade, tenzij er sprake is van schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van opdrachtnemer.
6.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade bij opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen stagnatie
      in de geregelde gang van zaken in de onderneming.
 
Art. 7 Toepasselijk recht en forum keuze
7.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde burgerlijke rechter in de woonplaats van opdrachtnemer.
 

General conditions Zandleven engineering bv (coc no  055335012,  Leeuwarden) - English
 
Art. 1 General
All contracts are, in disregard of Art. 7:404, 407 § 2 and 409 of the Civil Code, accepted and performed exclusively by Zandleven Engineering bv (hereinafter "contractor"),
but all the clauses in these conditions have also been written for all those involved in the execution of a contract and / or in connection therewith whom liability could rest.

Art. 2 Applicability
2.1 These conditions apply to all legal relationships between the contractor and his party (hereinafter called the 'principal'). Deviating conditions are effective only if and insofar
       as this has been expressly confirmed in writing.
2.2 If any provision thereof is invalid or unenforceable, the remainder of the agreement remains in position for as much as possible.

Art. 3 Execution of the contract
3.1 The client is obliged to make everything the contractor needs for the proper execution of work time in the desired form and manner available to the contractor.
3.2 The contractor shall determine how and by which person (o) n (s) the assignment is executed.
3.3 The contract will be if performed with due professional care, but the contractor can not guarantee the achievement of any outcome.

Art. 4 Fees and payment
4.1 Unless otherwise agreed in writing, all work by the contractor are calculated based on the time spent by the contractor at the hourly rates determined by the contractor,
      and of which the contractor has the right to charge external costs and disbursements in advance.
4.2 Payment must be made within fourteen days after the invoice date to the subsequent account mentioned without deduction or set-off, failing which the client is legally in
      default.

Art. 5 Claims
5.1 Claims in respect of the work performed and/or the invoice amount must be in writing within fourteen days after dispatch of the documents or information concerning
      the claim or after discovery of the defect if the client demonstrates that he could not reasonably been able to discover, in writing to be known made.
5.2 If a legitimate claim -judged by the contractor - the contractor has the choice between adjustment of the invoiced fee,  the free of charge improvement or re-performance
      of the rejected work  or to choose not to or (part) of performing the work against reimbursement in proportion to the fee already paid by the client.
5.3 Claims do not suspend the payment obligations to the contractor. .

Art. 6 Liability
6.1 The contractor never is liable for damages resulting from errors due to incorrect and / or incomplete information to the contractor.
6.2 If the client can show harm due to a default of the contractor, which a reasonable acting and reasonably competent professional would not have made, or the result of an
      unlawful act by the contractor, the contractor is only liable for the injury resulting there from, to a maximum of twice the fee of the contractor, in respect of the work
      performed, with a maximum of € 25,000, - regardless of the actual extent of the damage, unless there is damage caused by willful misconduct or gross negligence
      on the part of the contractor.

Art. 7 Applicable law and jurisdiction
7.1 All legal relationships between client and contractor is governed by Dutch law.
7.2 All disputes between the client and the contractor shall be solely judged by the competent civil court in the domicile of the contractor.